Wellcome สู่เวปไซด์งานวิชาการและวิจัยโรงพยาบาลหัวหิน

พันธกิจ

1. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพการรักษาพยาบาลตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
3. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นแหล่งให้บริการทางด้านวิชาการ
4. พัฒนากลไกและกระบวนการในการสนับสนุนบุคลากรให้สามารถค้นคว้าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1 ความคิดเห็น: